Board logo

标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐! [打印本页]

作者: 曾经拥有    时间: 2014-12-24 11:26     标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐!

本帖最后由 曾经拥有 于 2015-1-8 14:04 编辑 0 @3 f5 I. d% N

$ S; W6 u0 ]  |' \. v马上平安夜了
  E6 v  o* w* v2 I; ]& y) C祝朋友们身体健康 % v! X* _% \: V8 {
心想事成
5 [- N9 E' R0 a" e+ i  @天天开心 2 {: L$ O0 j* [; g9 j% e, [

6 v7 |# A+ {4 Z1 z 送给朋友们
% D. B5 V  k& R% ~4 t  b6 w# P 999条玫瑰 :rose: - l- ~4 P$ {" {5 l. B& b+ |7 A: L
  888个心愿 , _4 B, y. Q: J9 U
  777声问候 1 a. z& N6 l' L- x
  666颗流星
# M  t0 ~: s: `( I/ g6 a. b  555声祝福
/ ^1 m" k8 n5 j1 f  444个平安 :love: $ _( q! z* `; u: X/ K
:love:  333个开心 :love:
2 k$ X( z! y+ n5 ]7 a  222个如意 : t* i! D% @. p0 H8 I
111个快乐
& E/ G. a8 t4 h4 R( n# y  000个烦恼 - T) V1 `5 D* a) K. ?! U
: u' m' E- m1 M% x: _; E. C
:rose: 提前祝我所有的朋友2 I* m$ J& C& J3 ~! j8 K# R  M. K1 X
:rose: 圣诞节快乐 :hug: :hug:
作者: 阿喀琉斯    时间: 2015-1-20 19:40

献花!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://bountycn.hkhost27.cachechina.org/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0