Board logo

标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐! [打印本页]

作者: 曾经拥有    时间: 2014-12-24 11:26     标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐!

本帖最后由 曾经拥有 于 2015-1-8 14:04 编辑 * ~: _' F8 h* d- l! y* z: ^' ^$ E
1 l' [) ^, V  Z6 p. ^3 S4 Z3 h
马上平安夜了
4 |; H$ V6 h! @' \祝朋友们身体健康 . f" H* X/ h/ u2 v: p4 h
心想事成 9 S8 @  M" }0 H/ |0 ]
天天开心 / M4 ?1 A! i& n. u
4 G* W8 w/ _! u/ K0 W! B% L
送给朋友们
9 v& B) t2 t! P% _, J 999条玫瑰 :rose: * o5 x/ J7 N5 ^: d7 w7 F
  888个心愿 ( _, O- w9 c9 o: U# Z/ }  b
  777声问候 ! f1 @+ I; [9 d0 W$ B# M
  666颗流星
4 f2 L$ z1 O' V  555声祝福
. U3 k5 Q3 P& @  444个平安 :love: 4 S& g0 A% ?' x; l8 L9 m
:love:  333个开心 :love: ! o5 X  ^5 N! w/ j  u0 e2 D
  222个如意
# b. R- S0 A" Q% x6 q, d) I( `/ g 111个快乐
. T7 O- m( x& |  000个烦恼 0 u7 F9 x! y7 W, R  ~$ h

) \3 d4 Y. q% r; r, I:rose: 提前祝我所有的朋友8 B6 l- N) x2 y' N! w% c
:rose: 圣诞节快乐 :hug: :hug:
作者: 阿喀琉斯    时间: 2015-1-20 19:40

献花!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://bountycn.hkhost27.cachechina.org/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0